جدیدتـریـن محصولاتــــــ

محصولاتــــــ

شعر و مقاله

اندیشه

در دام خدا شدم گرفتا ر 

از غیر خدا شدم سبکبا ر

ما شیفتگان روی یاریم

حیران جمال کردگاریم

چون خاک نشسته ایم در راه

ما بنده ئ حضرتیم و درگاه

حیرت زدگان بی قراریم

آواره خبر ز خود نداریم

دلها به کفش ،  اسیر اوییم

ما بسته  درین  جهان به موییم

هر کس که شد آشنای سلطان

بیند همه  را  اسیر   جانان

عالم همه جا نمود  جانست

و آن جلوه  دلبر  نهانست

هستی همه مهر و لطف و جود است

در عین  زیان  همیشه  سود  است

"علیرضا پیشداد "